Bảng phân công nhiệm vụ

TAND TỈNH QUẢNG NAM

TAND HUYỆN NÔNG SƠN

Số: 29/BPC – TA

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                        Nông Sơn, ngày 26 tháng 6 năm 2019               

 

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

 

– Căn cứ Quy chế hoạt động của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam, ban hành kèm theo Quyết định số: 128/2012/QĐ-TA ngày 15/5/2012 của Chánh án TAND tỉnh Quảng Nam;

– Căn cứ vào Chức năng, nhiệm vụ được giao và số lượng Cán bộ công chức, nhân viên hợp đồng của TAND huyện Nông Sơn;

– Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của TAND huyện Nông Sơn,

Phó chánh án phụ trách phân công nhiệm vụ như sau:

  1. Ông Lê Nghĩ Phó chánh án phụ trách

Thực hiện nhiệm vụ xử lý là người đứng đầu của TAND huyện Nông Sơn; tổ chức, điều hành, phân công công tác hành chính – tư pháp và các hoạt động tố tụng; công tác thi đua- khen thưởng theo quy định của pháp luật và theo Quy chế hoạt động của Hệ thống TAND.

Chủ tài khoản đơn vị dự toán cấp 3 của TAND huyện Nông Sơn.

  1. Ông Nguyễn Hữu Phúc Thư ký Tòa án

Trưởng bộ phận Văn phòng, trực tiếp phụ trách bộ phận Hành chính – Tư pháp; theo dõi công tác thi đua – khen thưởng và Cổng thông tin điện tử cơ quan;

Trực tiếp làm thư ký đề xuất xử lý Đơn khởi kiện, thụ lý vụ án ở địa bàn xã Quế Trung, tiến hành tố tụng các vụ án trên.

Trực tiếp mở sổ theo dõi thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, làm thư ký ghi biên bản giải quyết khiếu nại, tố cáo; dự thảo văn bản xử lý giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Theo dõi tình hình quản lý, sử dụng tài sản cơ quan, xác nhận đề xuất mua sắm, sửa chữa, thanh lý tài sản; theo dõi xác nhận việc làm tăng giờ, ngày công trực cơ quan.

Dự thảo các báo cáo định kỳ, đột xuất của cơ quan.

Trong phạm vi bộ phận Văn phòng, Hành chính Tư pháp, Trưởng bộ phận được quyền tổ chức họp bộ phận Văn phòng, bộ phận Hành chính Tư pháp triển khai nhiệm vụ trong bộ phận, phân công các thành viên trong bộ phận khi có thành viên được phân công nhiệm vụ khác hoặc việc gia đình được lãnh đạo cho nghỉ phép.

  1. Bà Hồ Thị Hoàng Sa Thư ký Tòa án

Là thành viên bộ phận Hành chính Tư pháp; trực tiếp làm thư ký đề xuất xử lý Đơn khởi kiện, thụ lý vụ án ở địa bàn xã Quế Lộc, Sơn Viên, tiến hành tố tụng các vụ án trên. Phụ trách ghi sổ và báo cáo kết quả thụ lý, giải quyết án Hôn nhân và gia đình;

Làm thủ quỹ đơn vị.

  1. Ông Nguyễn Trường Danh Thư ký Tòa án

Là thành viên Bộ phận Hành chính Tư pháp, trực tiếp làm thư ký đề xuất xử lý Đơn khởi kiện, thụ lý vụ án ở địa bàn xã Phước Ninh, Quế Lâm, tiến hành tố tụng các vụ án trên; Phụ trách ghi sổ và báo cáo kết quả thụ lý, giải quyết án hình sự, thi hành án hình sự, xét miễn giảm thi hành án hình sự, dân sự; ghi sổ theo dõi áp dụng biện pháp ngăn chặn.

  1. Bà Nguyễn Thị Mỹ Thư ký Tòa án

Là thành viên Bộ phân Hành chính Tư pháp, trực tiếp làm thư ký đề xuất xử lý Đơn khởi kiện, thụ lý vụ án ở địa bàn xã Quế Ninh, Quế Phước và tiến hành tố tụng các vụ án trên.

Phụ trách ghi sổ và báo cáo kết quả thụ lý, giải quyết án tranh chấp Dân sự, Kinh doanh – thương mại, Hành chính và Lao động. Tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả thụ lý, giải quyết các loại án định kỳ, đột xuất, báo cáo thống kê, nhập án qua mạng.

  1. Bà Trần Thị Thọ – Kế toán

Là thành viên bộ phận Văn phòng, phụ trách công tác kế toán đơn vị, thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật; Phụ trách Văn thư, lưu trữ, theo dõi ghi sổ công văn đi, công văn đến trình Lãnh đạo; lưu trữ hồ sơ, tài liệu, công văn theo quy định về Văn thư, lưu trữ.

Thành viên quản trị Cổng thông tin điện tử cơ quan, phụ trách đăng công thông tin điện tử Lịch công tác của lãnh đạo và làm việc của cơ quan hàng tuần, lịch xét xử.

  1. Bà Nguyễn Thị Vĩnh Tạp vụ

Là thành viên bộ phận Văn phòng; thực hiện công việc theo Hợp đồng số: 01/2011/HĐ/TCCB-TA ngày 18/5/2011 của TAND tỉnh Quảng Nam và phụ lục hợp đồng của TAND huyện Nông Sơn; làm thủ kho cơ quan.

Thực hiện vệ sinh, nước uống cơ quan, phục vụ tiếp khách, phối hợp với Thư ký phục vụ phiên họp, phiên tòa.

  1. Ông Trần Quốc Thành Bảo vệ

Là thành viên bộ phận Văn phòng; thực hiện công việc theo Hợp đồng số: 145/2015/HĐ/TCCB-TA ngày 01/6/2015 của TAND tỉnh Quảng Nam và phụ lục hợp đồng của TAND huyện Nông Sơn.

Phối hợp với thư ký chuẩn bị âm thanh, ánh sáng và máy móc phục vụ các hội nghị trực tuyến, phiên tòa.

Ngoài những nhiệm vụ phân công trên, cán bộ công chức và nhân viên hợp đồng còn thực hiện một số nhiệm vụ khác, theo sự phân công của Lãnh đạo trong quá trình điều hành để phục vụ kịp thời nhiệm vụ cơ quan.

Bảng phân công nhiệm vụ này được thông qua cuộc họp cơ quan ngày 26/6/2019, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019, thay thế Bảng phân công ngày 15/01/2019.

Trong quá trình thục hiện Bảng phân công này, có gì vướng mắc Trưởng bộ phận Văn phòng, Hành chính – Tư pháp tổng hợp, đề xuất điều chỉnh kịp thời.

 

Nơi nhận:       

– Chánh án TAND tỉnh (báo cáo);

– CBCC, người lao động(thực hiện);

– Đăng Cổng TTĐT đơn vị;

– Lưu: Văn phòng, văn thư.

 

 

PHÓ CHÁNH ÁN PHỤ TRÁCH

(Đã ký)

Lê Nghĩ

                                  

.

 

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Uống nước nhớ nguồn

Nhân kỷ niệm 72 năm, ngày Thương binh – Liệt sĩ ( 27/7/1947 – 27/7/2019), …

X