Kế hoạch công tác tháng 7/2019 của TAND huyện Nông Sơn

TAND TỈNH QUẢNG NAM

TAND HUYỆN NÔNG SƠN

Số: 30/KH-TA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nông Sơn, ngày 01 tháng 7 năm 2019

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 7/2019

CỦA TAND HUYỆN NÔNG SƠN

 

 I. Tình hình triển khai thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong tháng 6 năm 2019 (số liệu tính từ ngày 23/5/2019 đến ngày 24/6/2019):

  1. Tình hình thụ lý, giải quyết các loại án:

1.1. Tổng số thụ lý:  41 vụ. Trong đó: Hình sự: 03 vụ – 04 bị cáo; dân sự: 16 vụ; hôn nhân và gia đình: 18 vụ; hành chính: 04 vụ; số vụ án của tháng trước chuyển sang: 26 vụ; số vụ án tạm đình chỉ của tháng trước chuyển sang: 02 vụ.

1.2. Tổng số vụ án đã giải quyết: 14 vụ (trong đó: Dân sự: 03 vụ; HNGĐ 06 vụ; hình sự 01 vụ; hành chính 04 vụ); số vụ án tạm đình chỉ của tháng trước đã giải quyết lại: 0, đã giải quyết được: 0; số bị cáo cho hưởng án treo: 0; hình phạt cải tạo không giam giữ: 01; số vụ án quá hạn luật định: 0; số vụ án tạm đình chỉ: 0.

  1. Công tác thi hành án:

– Tổng số các trường hợp phải ra quyết định thi hành án: 02

– Hoãn thi hành án: 0.

– Tạm đình chỉ thi hành án: 0.

– Ra quyết định thi hành án không đúng thời hạn: 0.

– Trường hợp đã đến hạn nhưng chưa ra quyết định thi hành án: 0.

  1. Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo tư pháp:

– Tổng số đơn giải quyết/tổng số đơn thụ lý: 0

– Số cán bộ công chức bị khiếu nại: 0

– Số cán bộ công chức bị tố cáo: 0

  1. Công tác chuyên môn khác: Không

     II. Công tác quản trị, hành chính:

  1. Đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện kế hoạch công tác tháng 6/2019:

Trong tháng 6/2019, Tòa án nhân dân huyện Nông Sơn tiếp tục tập trung thực hiện kế hoạch trong tháng, nhất là chỉ đạo của Chánh án TAND tỉnh Quảng Nam về Kế hoạch tháng 6/2019.

Công tác Hành chính Tư pháp tiếp tục được phát huy, thực hiện tốt việc tiếp đương sự, nhận đơn khởi kiện và xử lý đơn khởi kiện kịp thời.

Tập trung thực hiện công tác chuyên môn, Thẩm phán và Thư ký phát huy tinh thần trách nhiệm trong giải quyết, xét xử các loại án. Tập trung giải quyết những vụ án phức tạp tranh chấp có liên quan đến đất đai, vay nợ không để quá hạn luật định. Trong tháng đơn vị không có vụ án nào bị kháng cáo, kháng nghị.

Đơn vị tiếp Đoàn giám sát Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện giám sát tại Tòa án về công tác xét xử và tham gia xét xử của Hội thẩm nhân dân.

Đơn vị đã ký Quy chế phối hợp liên ngành Tư pháp về công tác tiếp nhận thông tin tội phạm theo Bộ luật tố tụng hình sự hiện hành.

Hoàn thành nội dung báo cáo công tác xét xử của Tòa án trong 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại trình Hội đồng nhân dân kỳ họp trong tháng 7/ 2019.

Hoàn thành việc Báo cáo chất lượng xét xử của Thẩm phán và đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2019

Tổ chức họp sơ kết thi đua trong 6 tháng đầu năm 2019 và phát động thi đua, giải pháp thực hiện nhiệm vụ những tháng còn lại.

Cán bộ công chức thực hiện tốt nội quy, quy chế Tòa án nhân dân và kỷ luật công vụ. Nội bộ đoàn kết, thống nhất cao.

Bộ phận văn phòng tiếp nhận công văn báo cáo Lãnh đạo kịp thời triển khai cho cán bộ công chức tổ chức thực hiện.

Kế toán thực hiện tốt việc làm thủ tục chi lương và các thanh toán kịp thời, bảo vệ và tạp vụ hoàn thành công việc được giao.

  1. Những tồn tại, hạn chế và những phần việc chưa đạt theo kế hoạch đề ra:

Công tác giải quyết án tiến độ còn chậm, những vụ án tranh chấp liên quan đến đất đai chưa được đầu tư đúng mức; cập nhật các văn bản pháp luật mới có hiệu lực chưa kịp thời.

Bộ phận hành chính Tư pháp còn bị động trách nhiệm của từng thành viên chưa rõ, sự phối hợp trong bộ phận chưa tốt.

III. Kế hoạch công tác tháng 7/2019:

Trong tháng 7/2019, TAND huyện Nông Sơn tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch tháng 7/2019 của Chánh án TAND tỉnh Quảng Nam và của đơn vị.

Đơn vị tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

– Thực hiện tốt công tác chuyên môn xét xử, nhất là những vụ án phức tạp đã gia hạn không để quá hạn luật định, không tạm đình chỉ không đúng quy định của pháp luật.

– Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, bổ sung kế hoạch thi đua những tháng còn lại năm 2019.

– Họp bàn về áp dụng các sáng kiến, giải pháp trong công tác nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết án và phong trào thi đua.

– Triển khai thực hiện Bảng phân công nhiệm vụ mới từ ngày 01/7/2019.

– Tiếp tục củng cố Bộ phận Hành chính Tư pháp nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Quan tâm đúng mức về công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo nếu có.

– Thường xuyên theo dõi giám sát cán bộ công chức thực hiện nội quy, quy chế và kỷ luật công vụ. Tăng cường sự đoàn kết trong đơn vị. Thực hiện tốt báo cáo định kỳ, đột xuất.

Giải pháp:

– Căn cứ vào Bảng phân công nhiệm vụ mới, Trưởng Văn phòng tổ chức sắp xếp, bố trí phòng làm việc, hòa giải, trang thiết bị máy móc cho từng CBCC, người lao động phù hợp chức năng, nhiệm vụ được giao. Tổ chức họp Bộ phận văn phòng, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, báo cáo kết quả cho Lãnh đạo để theo dõi, quản lý, điều hành chung.

– Kế toán có trách nhiệm kiểm kê, tổng hợp báo cáo tình hình quản lý và sử dụng máy móc, thiết bị, tài sản cơ quan; tham mưu sửa chữa, mua mới hoặc thanh lý theo quy định.

– Tăng cường họp bàn, trao đổi án giữa Thẩm phán và Thư ký; tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong quá trình tố tụng các loại vụ án.

– Tổ chức họp liên tịch giữa Lãnh đạo và Ban chấp hành công đoàn thống nhất tăng cường thực hiện nội quy, quy chế trong toàn đơn vị.

Trên đây là kế hoạch công tác tháng 7/2019 của Tòa án nhân dân huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam.

 

Nơi nhận:      

– TAND tỉnh Quảng Nam(báo cáo);

– Chi bộ Tòa án( báo cáo);                                           

– Công đoàn (phối hợp);

– CBCC, người lao động( thực hiện);

– Đăng Cổng TTĐT đơn vị;     

– Lưu: Văn phòng, văn thư.

 

PHÓ CHÁNH ÁN PHỤ TRÁCH

                      (Đã ký)                  

Lê Nghĩ

 

                                     

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Uống nước nhớ nguồn

Nhân kỷ niệm 72 năm, ngày Thương binh – Liệt sĩ ( 27/7/1947 – 27/7/2019), …

X