Kế hoạch công tác tháng 8 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện Nông Sơn

TAND TỈNH QUẢNG NAM

TAND HUYỆN NÔNG SƠN

 

Số: 38/2019/KH-TA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                     Nông Sơn, ngày 24 tháng 8 năm 2019

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8/2019

CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG SƠN

 

 I. Tình hình triển khai thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong tháng 7 năm 2019 (số liệu tính từ ngày 25/6/2019 đến ngày 22/7/2019):

  1. Tình hình thụ lý, giải quyết các loại án:

– Tổng số thụ lý: 45 vụ. Trong đó: Hình sự: 04 vụ – 6 bị cáo; dân sự: 20 vụ; hôn nhân và gia đình: 19 vụ; kinh doanh – thương mại: 02 vụ; số vụ án của tháng trước chuyển sang: 28 vụ; số vụ án tạm đình chỉ của tháng trước chuyển sang: 01 vụ.

– Tổng số vụ án đã giải quyết: 8 vụ (trong đó: Hình sự 01 vụ – 01 bị cáo; dân sự: 01 vụ; HNGĐ 06 vụ;); số vụ án tạm đình chỉ của tháng trước đã giải quyết lại: 0, đã giải quyết được: 0; số bị cáo cho hưởng án treo: 0; hình phạt cải tạo không giam giữ: 0; số vụ án quá hạn luật định: 0; số vụ án tạm đình chỉ: 0.

  1. Công tác thi hành án:

– Tổng số các trường hợp phải ra quyết định thi hành án: 03

– Hoãn thi hành án: 0.

– Tạm đình chỉ thi hành án: 0.

– Ra quyết định thi hành án không đúng thời hạn: 0.

– Trường hợp đã đến hạn nhưng chưa ra quyết định thi hành án: 0.

  1. Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo tư pháp:

– Tổng số đơn giải quyết/tổng số đơn thụ lý: 0

– Số cán bộ công chức bị khiếu nại: 0

– Số cán bộ công chức bị tố cáo: 0

  1. Công tác chuyên môn khác: Không

       II. Công tác quản trị, hành chính:

     1. Đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện kế hoạch công tác tháng 6/2019:

Trong tháng 7/2019, Toà án nhân dân huyện Nông Sơn tiếp tục tập trung thực hiện tốt kế hoạch trong tháng, triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến đơn vị trong Kế hoạch công tác tháng 7/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam và đã đạt được những kết quả như sau:

       – Về công tác tư tưởng, chấp hành các Quy chế, chỉ đạo của cấp trên:

Công chức người lao động trong đơn vị có tư tưởng ổn định, phẩm chất đạo đức, lối sống tốt; không có biểu hiện không ổn định tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống tốt, yên tâm công tác.

Cán bộ công chức thực hiện tốt nội quy, quy chế Toà án nhân dân và kỷ luật công vụ. Nội bộ đoàn kết, thống nhất cao.

     – Về công tác chuyên môn:

Số lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án trong tháng 7/2019 tăng hơn tháng trước, nhờ Thẩm phán, thư ký đã tập trung hòa giải, giải quyết, xét xử. Những vụ án khó, phức tạp giữa Thẩm phán và Thư ký trao đổi có những giải pháp thích hợp để tháo gỡ vướng mắc trong giải quyết án tranh chấp về đất đai, những vụ án sắp hết thời hạn chuẩn bị xét xử; nhiều vụ án được khẩn trương củng cố chứng cứ để giải quyết xong trong tháng 8/2019.

Công tác xử lý đơn khởi kiện được thực hiện thường xuyên, khoa học đảm bảo rút ngắn thời hạn xử lý, đúng trình tự, thủ tục để đưa vào thụ lý, giải quyết.

Việc phân công án theo địa bàn cho Thẩm phán, Thư ký ngay từ khâu nhận đơn đến thụ lý và giải quyết giúp chủ động hơn, không còn tư tưởng phân công án nhẹ, án nặng, khách quan, công bằng.

Công tác thi hành án hình sự thực hiện đúng quy định pháp luật, quản lý và theo dõi việc ban hành các Quyết định thi hành án hình sự đảm bảo đúng trình tự, thời hạn; không có trường hợp chậm ban hành  hay ban hành không đúng các Quyết định thi hành án.

     – Công tác Hành chính- Tư pháp

Trong tháng 7/2019, đơn vị triển khai thực hiện Bảng phân công nhiệm vụ mới của Lãnh đạo đơn vị. Việc phân công được cán bộ công chức thống nhất cao, nên tổ chức thực hiện bước đầu hiệu quả. Bộ phận văn phòng, hành chính – tư pháp đã tổ chức họp, triển khai, phân công và thống nhất một số giải pháp công tác. Công tác Hành chính Tư pháp tiếp tục được phát huy, thực hiện tốt việc tiếp đương sự, nhận đơn khởi kiện và xử lý đơn khởi kiện kịp thời.

Trong kì, không có khiếu nại, tố cáo về hành chính, tư pháp.

Bộ phận văn phòng đã triển khai bố trí phòng làm việc, trang thiết bị máy móc hợp lý, gọn gàng, sạch sẽ phục vụ tốt cho công tác, làm việc của CBCC và người lao động. Triển khai thực hiện xong việc mua sắm, sửa chữa các bảng Nội quy phiên tòa, nội quy cơ quan, …

Bộ phận văn phòng tiếp nhận công văn báo cáo Lãnh đạo kịp thời triển khai cho cán bộ công chức tổ chức thực hiện.

Kế toán thực hiện tốt việc làm thủ tục chi lương và các thanh toán kịp thời.

Công tác bảo vệ, tạp vụ được quan tâm, thực hiện thường xuyên, đảm bảo về an ninh, trật tự và mỹ quan công sở.

Đơn vị đã tổ chức đưa Đoàn HTND đi tập huấn nghiệp vụ tại TAND tỉnh tốt, nhờ ban hành văn bản Báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; công văn phối hợp với Thủ trưởng đơn vị có HTND nên số lượng HT tham gia đảm bảo, tổ chức đưa đón Đoàn HTND kịp thời, theo yêu cầu của Chánh án TAND tỉnh.

Đơn vị tổ chức viếng nghĩa trang huyện và thăm thân nhân cán bộ công chức, hợp đồng lao động là con Liệt sĩ, cha mẹ là Thương, bệnh binh nhân ngày TBLS 27/7/2019.

  1. Những tồn tại, hạn chế và những phần việc chưa đạt theo kế hoạch đề ra:

– Tỉ lệ giải quyết các loại vụ án còn thấp, những vụ án tranh chấp liên quan đến đất đai chưa được đầu tư đúng mức.

– Chưa tổ chức họp đánh giá việc triển khai, áp dụng đề tài sáng kiến cải tiến phương pháp làm việc năm 2019 và chưa tổ chức họp liên tịch giữa Lãnh đạo cơ quan và Ban chấp hành công đoàn để bàn về một số giải pháp công tác, triển khai phong trào thi đua theo kế hoạch đề ra.

– Công tác tài chính: Kế toán chậm tham mưu đề xuất báo cáo về tỉnh xin thanh lý tài sản đã khấu hao hết và không còn khả năng sử dụng, chưa rà soát triển đánh giá quá trình sử dụng và giá trị tài sản hiện có.

– Công tác lưu trữ chưa sắp xếp hồ sơ, phòng lưu trữ gọn gàng khoa học.

– Công tác khác: Chậm củng cố công tác phòng cháy, mua sắm thêm phương tiện phòng cháy, chữa cháy theo yêu cầu và kế hoạch đề ra.

        III. Kế hoạch công tác tháng 8/2019:

Đơn vị tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch công tác tháng 8/2019 của đơn vị, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo Chánh án TAND tỉnh Quảng Nam.

       Đơn vị tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

– Phát huy những việc đã làm được trong tháng 7/2019, nhất là ổn định về tư tưởng, chính trị của công chức, người lao động; quan tâm, theo dõi thường xuyên việc chấp hành quy định của Đảng, pháp luật, quy chế Tòa án đối với cán bộ, đảng viên, công chức, hợp đồng lao động.

– Thực hiện tốt công tác chuyên môn xét xử, nhất là những vụ án phức tạp đã gia hạn không để quá hạn luật định, không tạm đình chỉ không đúng quy định của pháp luật. Tập trung tổ chức thẩm định, định giá xong các vụ án cần thẩm định, định giá. Phấn đấu đưa tỉ lệ giải quyết án trong tháng 8/2019 gấp đôi tháng 7/2019. Việc giải quyết án các loại đúng trình tự, thủ tục và đảm bảo chất lượng.

– Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ của TAND tối cao.

– Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, bổ sung kế hoạch thi đua những tháng còn lại năm 2019.

– Họp bàn về thực hiện, áp dụng các sáng kiến, giải pháp trong công tác; tổ chức họp liên tịch giữa Lãnh đạo và Ban chấp hành công đoàn nhằm đánh giá việc thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, người lao động; phát động, triển khai phong trào thi đua, đẩy nhanh tiến độ giải quyết án; tiếp tục cải cách hành chính tại đơn vị.

– Tiếp tục củng cố Bộ phận Hành chính Tư pháp nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

– Quan tâm đúng mức về công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo nếu có.

– Củng cố hồ sơ, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy theo yêu cầu;

– Thực hiện kiểm kê và đánh giá tài sản hiện có của đơn vị.

Giải pháp:

– Nâng cao chất lượng họp trao bàn án, duy trì trao đổi án giữa Thẩm phán và Thư ký; tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong quá trình tố tụng các loại vụ án.

– Tổ chức họp giữa Lãnh đạo cơ quan với Ban chấp hành công đoàn trong việc đôn đốc phong trào thi đua.

– Liên hệ, phối hợp với các Cơ quan tiến hành tố tụng, Cơ quan chuyên môn của huyện nhằm tháo gỡ vướng mắc trong việc Thẩm định, định giá tài sản, nhất là các vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất.

Trên đây là kế hoạch công tác tháng 8/2019 của Tòa án nhân dân huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam.

 

Nơi nhận:                                                                                                             PHÓ CHÁNH ÁN PHỤ TRÁCH

– TAND tỉnh Quảng Nam(báo cáo);                                                                                     (Đã ký)

– Chi bộ Tòa án( báo cáo);                                           

– Công đoàn (phối hợp);

– CBCC, người lao động( thực hiện);

– Đăng Cổng TTĐT đơn vị;                                                                                                   Lê Nghĩ

– Lưu: Văn phòng, văn thư.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X