Kế hoạch phát động phong trào thi đua từ ngày 01/11/2020-31/3/2021

TAND TỈNH QUẢNG NAM

TAND HUYỆN NÔNG SƠN

Số: 66/2020/KH-TA

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                       Nông Sơn, ngày12 tháng 11 năm 2020

KẾ HOẠCH

Phát động phong trào thi đua từ ngày 01/11/2020 đến ngày 31/3/2021

 

Hưởng ứng phát động phong trào thi đua do Chánh án TAND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo tại Công văn số: 482/CV-TĐKT ngày 30 tháng 10 năm 2020 về việc “ Phát động phong trào thi đua yêu nước từ ngày 01/11/2020 đến ngày 31/3/2021”

        Mục đích, yêu cầu:

Xây dựng kế hoạch, phát động thi đua nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể CBCC-NLĐ của trong đơn vị, mục đích tạo sự chuyển biến tích cực cho CBCC-NLĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao;

Việc tổ chức phong trào thi đua đảm bảo sát chủ đề, nội dung theo chỉ đạo của Chánh án TAND tỉnh Quảng Nam, với tinh thần đảm bảo an toàn, tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả.

Cán bộ công chức, người lao động toàn đơn vị nâng cao bản lĩnh chính trị, nghề nghiệp, không ngừng học tập chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết xét xử các loại án theo tinh thần cải cách tư pháp.

Thực hiện theo chủ đề Tòa án nhân tỉnh Quảng Nam phát động:

Chủ đề: “ Tích cực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ( 03/02/1930- 03/02/2021)”

  1. NỘI DUNG THI ĐUA

        1/Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương công vụ:

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban cán sự Đảng và Chánh án TAND tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo đơn vị, BCH Công đoàn tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho toàn thể CBCC-LĐ trong đơn vị.

Thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương công vụ, nâng cao ý thức cho cán bộ công chức, người lao động chấp hành chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng; chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bản thân mỗi cán bộ công chức rèn luyện và thái độ trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện suy thái về những biểu hiện suy thái về tư tưởng chính trị “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hoá”.

Cán bộ công chức, người lao động có ý thức tham gia học tập quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật Nhà nước. Bản thân và gia đình không ai vi phạm kỷ luật phát ngôn, luôn đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh, Điều lệ, quan điểm của Đảng.

Cán bộ công chức, người lao động phải khiêm tốn, có tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, tiêu cực và có tinh thần kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, thực dụng và những biểu hiện tiêu cực khác; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tốt.

       Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xét xử, giải quyết các loại án bản thân luôn thực hiện: “Gần dân, hiểu dân, giúp dân và học dân” và giữ vững phương châm: “ Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” .

        2/ Thực hiện các chỉ tiêu về chuyên môn:

Tập trung đẩy mạnh công tác giải quyết, xét xử các loai án đảm bảo tiến độ chất lượng, nhất là tập trung giải quyết những vụ án về “Tranh chấp quyền sử dụng đất”  phức tạp tồn đọng kéo dài, không để án quá hạn luật định.

Hoàn thành các chỉ tiêu theo chỉ thị của Tòa án nhân dân tối cao giao về công tác xét xử năm 2018, cụ thể là:

– Đảm bảo 100% các vụ việc được giải quyết trong thời hạn pháp luật quy định;

– Giải quyết, xét xử các vụ án hình sự đạt từ 95% trở lên;

– Giải quyết, xét xử các vụ, việc dân sự đạt từ 70% trở lên;

– Giải quyết, xét xử các vụ án hành chính đạt từ 85% trở lên;

– Xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án đạt từ 90% trở lên;

– 100% quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự không bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm;

– Đảm bảo 100% các bản án, quyết định của Toà án được ban hành trong thời hạn luật định;

– Đảm bảo ra quyết định thi hành án phạt tù đúng thời hạn đối với 100% số người bị kết án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật;

– Mỗi Thẩm phán tổ chức ít nhất một phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt tinh thần cải cách tư pháp.

– Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để trình trạng khiếu nại tố cáo vượt cấp.

  1.   Tổ chức hoạt động khác

Trong đợt thi đua, đơn vị tổ chức một sinh hoạt, một số hoạt động chuyên đề nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi ý nghĩa:

+ Sinh hoạt chuyên đề tọa đàm về: “ Cuộc đời và sự nghiệp các Tổng bí thư của Đảng qua các thời kỳ ”.

+ Tổ chức giao lưu Cầu lông với các đơn vị bạn, nhân kỷ niệm ngày thành lập Đảng;

+ Vận động, đóng góp cùng địa phương hổ trợ giúp đỡ gia đình khó khăn do bão lũ.

  1.   TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  2. Thành lập ban chỉ đạo:

+ Đ/c  Nguyễn Ngọc Tam, Bí thư chi bộ – Chánh án: Trưởng ban;

+ Đ/c Lê Nghĩ, Phó Chánh án – Phụ trách thi đua: Phó trưởng ban trực;

+ Đ/c Nguyễn Hữu Phúc, Thẩm phán –  Chủ tịch Công đoàn: Phó ban.

+ Đ/c Nguyễn Trường Danh – Thư ký – Phó chủ tịch công đoàn: Ủy viên

– Ban chỉ đạo có nhiệm vụ quán triệt để toàn thể CBCC-NLĐ trong đơn vị nhận thức rõ đây là đợt thi đua đặc biệt để chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 91 năm ngày thành Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Ban chỉ đạo lập kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện và kiểm tra đôn đốc việc thực hiện.

– Toàn thể CBCC-LĐ trong đơn vị nêu cao tinh thần ý thức, trách nhiệm xem đây là một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại phân loại CBCC, phân loại đoàn viên Công đoàn.

  1. Biện pháp tổ chức, thực hiện:

        – Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể, để thực hiện và kiểm tra đôn đốc việc thực hiện thi đua của đơn vị.

– BCH công đoàn phát động phong trào thi đua đến toàn thể CBCC-LĐ trong đơn vị, mỗi cán bộ công chức nêu cao ý thức, trách nhiệm.

– Tập trung các giải pháp cụ thể sau đây:

+ Về chuyên môn: Không ngừng học tập, nghiên cứu các văn bản pháp luật mới có hiệu lực áp dụng chính xác, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn nghiệp vụ và công tác quản lý, điều hành., đảm bảo công khai minh bạch các hoạt động

+ Phân công từng cán bộ công chức đảm nhận từng nội dung nội về sinh hoạt chuyên đề, đảm bảo buổi tọa đàm đạt kết quả tốt về hình thức tổ chức, cũng như nội dụng;

+ Phân công cán bộ liên hệ địa phương, phối hợp tốt việc giúp đỡ  hổ trợ đúng đối tượng.

+  Hàng tháng, trong các cuộc họp cơ quan, công đoàn đánh giá một cách nghiêm túc các hoạt động thi đua và tinh thần tham gia của từng CBCC-NLĐ nói riêng để rút kinh nghiệm và đề ra những giải pháp thực hiện cụ thể tháng tiếp theo.

– Kết thúc đợt thi đua sơ kết hoạt động thi đua và biểu dương những tấm gương tiêu biểu trong các hoạt động phong trào thi đua, gửi báo cáo thi đua về Hội đồng thi đua khen thưởng Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam kịp thời.

        Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua từ ngày 01/11/2020 đến 31/3/202 1 của Tòa án nhân dân huyện Nông Sơn, đã được thông qua Hội nghị cán bộ công chức đơn vị thống nhất cao.

Toàn thể cán bộ công chức và người lao động thi đua thực hiện và rất mong Quý cấp lãnh đạo chỉ đạo để đơn vị đạt kết quả tốt.

Nơi nhận:                                                                                                                           K/T CHÁNH ÁN

  • HĐTĐKT TAND 2 cấp tỉnh Quảng Nam;                                                                  PHÓ CHÁNH ÁN
  • BCH Công đoàn Tòa án;
  • CBCC, NLĐ;
  • Lưu VP.                                                                                                                          Lê Nghĩ
 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Chánh án Tòa án nhân dân huyện Nông Sơn

Căn cứ Quyết định số 1084/ QĐ – TCCB, ngày 06 tháng 8 năm 2019 …

X