Lịch công tác

Thứ 2 (16/12/2019) Thứ 3 (17/12/2019) Thứ 4 (18/12/2019) Thứ 5 (19/12/2019) Thứ 6 (20/12/2019)
Lãnh đạo
 • Sáng: làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng:  Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng:Làm việc tại cơ quan
 • Chiều:Làm việc tại cơ quan
Cán bộ, Công chức
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều:Làm việc tại cơ quan
 • Sáng:  Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan

 

X