Lịch trực cơ quan từ ngày 01/4-15/4/2020

TAND TỈNH QUẢNG NAM                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TAND HUYỆN NÔNG SƠN                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                                                                            Nông sơn, ngày 01 tháng 04 năm 2020

 

THÔNG BÁO LỊCH TRỰC CƠ QUAN

 

Trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội, từ 00 giờ ngày 01/04 đến hết ngày 15/4/2020 theo Chỉ thị 16/CT-TTG ngày 31/3/2020.

Theo sự phân công của đồng chí Chánh án, nay thông báo lịch trực cơ quan như sau:

Thời gian trực:       + Buổi sáng từ 7h30 phút đến 11h30 phút

+ Buổi chiều từ 13h30 phút đến 17h00 phút

 

STT Ngày/thứ Người trực

Ghi chú

 

01

01/4/2020

Thứ tư

– Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Ngọc Tam – Chánh án

– Trực xử lý công việc: Nguyễn Trường Danh

 
 

02

02/4/2020

Thứ năm

Nghĩ Giỗ tổ Hùng Vương  
 

03

03/4/2020

Thứ sáu

– Trực lãnh đạo: Đ/c Lê Nghĩ – P. Chánh án

– Trực xử lý công việc: Nguyễn Hữu Phúc

 
 

04

04/4/2020

Thứ bảy

Nghỉ  
 

05

05/4/2020

Chủ nhất

Nghỉ  
 

06

06/4/2020

Thứ hai

– Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Ngọc Tam – Chánh án

– Trực xử lý công việc: Trần Thị Thọ

 
 

07

07/4/2020

Thứ ba

– Trực lãnh đạo: Đ/c Lê Nghĩ – P. Chánh án

– Trực xử lý công việc: Hồ Thị Hoàng Sa

 

08

08/4/2020

Thứ tư

– Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Ngọc Tam – Chánh án

– Trực xử lý công việc: Nguyễn Hữu Phúc

 
 

09

09/4/2020

Thứ năm

– Trực lãnh đạo: Đ/c Lê Nghĩ – P. Chánh án

– Trực xử lý công việc: Nguyễn Trường Danh

 
 

10

10/4/2020

Thứ sáu

– Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Ngọc Tam – Chánh án

– Trực xử lý công việc: Hồ Thị Hoàng Sa

 
 

11

11/4/2020

Thứ bảy

Nghỉ  
 

12

12/4/2020

Chủ nhật

Nghỉ  
 

13

13/4/2020

Thứ hai

– Trực lãnh đạo: Đ/c Lê Nghĩ – P. Chánh án

– Trực xử lý công việc: Trần Thị Thọ

 
 

14

14/4/2020

Thứ ba

– Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Ngọc Tam – Chánh án

– Trực xử lý công việc: Nguyễn Hữu Phúc

 

15

15/4/2020

Thứ tư

– Trực lãnh đạo: Đ/c Lê Nghĩ – P. Chánh án

– Trực xử lý công việc: Hồ Thị Hoàng Sa

 

 

Ghi chú:

– Tuyệt đối không tiếp đương sự tại trụ sở làm việc nếu không thật sự cần thiết và không có sự cho phếp của lãnh đạo cơ quan.

– Cán bộ, công chức và người lao động không thực hiện nhiệm vụ trực phải nghiêm túc cách ly, hạn chế đi lại và chấp hành nghiêm chỉnh Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản về phòng chống dịch Covid-19.

– Trong quá trình trực nếu có phát sinh vướng mắc thì báo cáo trực tiếp với đ/c Chánh án để xử lý công việc.

 

Nơi nhận:                                                                                                                        CHÁNH ÁN

– CBCC,NLĐ trong đơn vị;                                                                                                   (Đã ký)

– Đăng Công TTĐT;

– Lưu VP.                                                                                                                      Nguyễn Ngọc Tam

 

 

 

 

 

 

 

X