Phân công trực Tết Nhâm Dần 2022

TAND TỈNH QUẢNG NAM

TAND HUYỆN NÔNG SƠN

                   Số: 02/LTr-TA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                               Nông Sơn, ngày 25 tháng 01 năm 2022

 

LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN 2022

 

Ngày 31/01/2022

Ngày 29 T.Chạp

(Thứ 2)

Ngày 01/02/2022

Mồng 01 Tết

(Thứ 3)

Ngày 02/02/2022

Mồng 02 Tết

(Thứ 4)

Ngày 03/02/2022

Mồng 03 Tết

(Thứ 5)

Ngày 04/02/2022

Mồng 04 Tết

(Thứ 6)

Nguyễn Ngọc Tam

Nguyễn Trường Danh

Lê Nghĩ Nguyễn Hữu Phúc Trần Thị Thọ

Nguyễn Thị Vĩnh

 

– Cán bộ được cử phân công trực tính từ  07 giờ 00 sáng ngày trực đến 07 giờ sáng hôm sau.

– CBCC trực cơ quan phải ghi sổ theo dõi ca trực;  chịu trách nhiệm trong suốt thời gian trực; kết thúc ca trực phải có biên bản bàn giao cho cán bộ trực tiếp theo.

Trong thời gian trực tết, nếu có vấn đề công tác quan trọng cần xử lý, người trực phải báo cáo với lãnh đạo để xử lý công việc qua các số điện thoại:

– Đồng chí Nguyễn Ngọc Tam, Chánh án: 0235 3 505 379

– Đồng chí Lê Nghĩ, Phó Chánh án: 0235 3 505 707

 

 

KT.CHÁNH ÁN

PHÓ CHÁNH ÁN

(Đã ký)

 

 

 

Lê Nghĩ

 

 

X